Rokovanie Rady - November 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 7.-8. novembra 2013 • Spoločné modlitby na základe Ef 5:3-20 viedol Ján Henžel.

 • Naplánovala termíny svojich schôdzí v roku 2014.

 • Pastorálka slovenských kazateľov a vikárov bude 2.-3. apríla 2014. Jej hlavnou náplňou bude pastorácia vlastného srdca a otázky súvisiace s povolaním kazateľa. Sprevádzať nás ňou bude anglický psychiater Glynn Harrison.

 • Vzhľadom na kolíziu termínov s českou konferenciou, rozhodla o konaní výročnej Konferencie 25.-26. apríla v Leviciach.

 • Uložila Študijnému odboru ukončiť predordinačnú prípravu Mareka Jurču najneskôr do 13. februára 2014.

 • Vzala na vedomie informáciu tajomníka o rokovaniach s mobilnými operátormi o zriadení celo cirkevnej mobilnej siete s mimoriadne výhodnými podmienkami pre každého účastníka. Rada poverila tajomníka pokračovaním týchto rokovaní.

 • Na podnet Komisie pre poriadok sa zaoberala revíziou doteraz platných trvalých konferenčných uznesení.

 • Uložila tajomníkovi zabezpečiť aktualizáciu pracovných náplní všetkých zamestnancov cirkvi.

 • V roku 2014 Rada naplánovala nasledovné vizitácie:

  zbor

  vizitátori

  Poznámka

  Zbor CB Banská Bystrica

  Ján Henžel

  Iba hlasovanie o zotrvaní Slavomír Poloha

  Zbor CB Bratislava ( Cukrová )

  Miroslav Moravský, Štefan Evin

  Aj hlasovanie o zotrvaní Josef Sýkora

  Zbor CB Levice

  Martin Jurčo, Martin Kačur

  Aj hlasovanie o zotrvaní Juraj Kohút

  Misijný Zbor CB Nitra

  Peter Prištiak

   

  Zbor CB Žilina - kórejský

  Josef Sýkora, Ivan Markuš

   

 • Schválila kritériá výberového konania na miesto Riaditeľa kancelárie RCB. Uložila tajomníkovi realizovať ďalšie potrebné kroky.

 • Prerokovala správy o vizitáciách vo Vranove nad Topľou a v Košiciach.

 • Ujasňovala si postavenie br. kaz. Ervina Mittelmanna, ktorý sa po odchode na invalidný dôchodok presťahoval do Košíc. Ako člen Cirkvi bratskej patrí do Zboru CB Košice. Ako ordinovaný kazateľ podlieha RCB. Misijné aktivity v Košiciach bude vykonávať pod dohľadom povereného brata.

 • Rada súhlasí s návrhom Internetového odboru na potrebné zmeny v prevádzke cirkevnej webstránky a poverila predsedu Internetového odboru a tajomníka, aby realizovali potrebné kroky tohto procesu.

 • S vďačnosťou prijala návrh Rady Waderovej nadácie v ČR o možnosti pôžičiek pre Slovensko a poverila tajomníka rokovaniami o podmienkach ich poskytovania.

 • Prerokovala žiadosť Tomáša Henžela a staršovstva Zboru CB Nitra o jeho zaradenie do vikariátu. Od januára 2014 ho prijíma za pastoračného asistenta a po prijímacom pohovore vo februári je RCB pripravená zaradiť ho do vikariátu.

 • Delegovala tajomníka na mimoriadnu Konferenciu CB v ČR 23.11.2013 v Prahe.

 • Pri príležitosti otvorenia trvalej expozície Domova bielych hláv v Starej Turej, Rada venuje 500 eur.

 • Prijala informáciu od misionárky Márie Jurčovej o potrebe aj o možnosti zabezpečenia misionára pre rómsku komunitu zo Slovenska, ktorá žije v Glasgowe. Evanjelizačno-misijný odbor bude koordinovať jeho vyhľadávanie.

 • Diskutovala o pozvaniach a odporučila predsedovi zahraničné návštevy v roku 2014 v Nemecku, Anglicku a Kanade/Mexiku.Zapísal: Ján Henžel