Rokovanie Rady - Jún 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 18. júna 2013 

 • Spoločné modlitby na základe 1. Timotejovi 4:16 viedol Miroslav Moravský.
 • Viedla rozhovor so Slavojom Polohom, správcom zboru, a Toddom Pattersonom, starším zboru v Banskej Bystrici. Informovala sa o situácii v zbore a v cirkevnej základnej škole. Rada súhlasí s predajom domu na Hodžovej 2 a s pôžičkou pre zbor vo výške 35% výnosu z tohto predaja do konca roku 2014.
 • Rada berie na vedomie rozhodnutie o stanici zboru v Žiari nad Hronom a zmenu systému práce. Gabriel Gajdoš by mal ukončiť svoje pôsobenie v Zbore CB v Banskej Bystrici koncom roka 2013.
 • Rada sa informovala o priebehu mimoriadnej vizitácie v Zbore CB Trenčín.
 • Menovala Gabriela Gajdoša za administrátora Zboru CB Trenčín od 1. 8. 2013.
 • Vyjadrila sa k pozvaniu Ľudovíta Feketeho za druhého kazateľa Zboru CB v Prešove a poverila Petra Prištiaka na vykonanie jeho voľby 30. 6. 2013.
 • Prijala žiadosť Mariana Cabadaja a staršovstva Zboru CB v Žiline na zaradenie do vikariátu. Po doplnení žiadosti pozve br. Cabadaja k rozhovoru v septembri a rozhodne o jeho prijatí a zaradení.
 • Rada vďačne súhlasila so žiadosťou Zboru CB Prešov o darovaní bytu Zboru CB v Spišskej Novej Vsi.
 • Vďačne reflektovala priebeh Konferencie a Spoločnej konferencie v Brne.
 • Prijala ponuku Zboru CB Bratislava Cukrová a Zboru CB Levice na usporiadanie Konferencie CB v roku 2014. Nakoľko pred dvomi rokmi bola Konferencia v Bratislave, Rada sa rozhodla o konaní Konferencie v Zbore CB v Leviciach.
 • Rada súhlasí s príspevkom na  akciu Diakonie „Seniori 2013“ vo výške 500 €.
 • Prijala informáciu o výsledku výberového konania a menovala PeadDr. Romana Baranoviča za riaditeľa Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. 

Zapísal: Ján Henžel