Rokovanie Rady - Apríl 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 10. apríla 2013

 • Spoločné modlitby na základe Jána 6:5-58 viedol Peter Prištiak.
 • Upresnila návrhy zloženia jednotlivých konferenčných komisií.
 • Navrhne Konferencii predĺženie mandátu tajomníčky pre dorast a mládež, Evy Myjavcovej a revízoriek: Anny Fazekašovej a Zlatice Grexovej.
 • Diskutovala o konferenčných návrhoch Komisie pre Poriadok a zaviazala sa ich podporiť na nadchádzajúcej Konferencii.
 • Rada urýchlene pošle volebnej komisii svoj návrh konferenčného uznesenia o doplnení chýbajúceho člena Rady.
 • Rozhodla o poskytnutí pôžičky z Waderovej nadácie pre Zbor Michalovce vo výške 20 000 €.
 • Poverila Martina Jurču zastupovaním Cirkvi bratskej v súvislosti s Pochodom za život na jeseň 2013.
 • Delegovala Slavomíra Polohu a Jaroslava Maďara na Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti.
 • Pošle podporný list na zbory v súvislosti s letným celoslovenským pobytom seniorov.
 • Menovala Ivana André a Jána Komrsku za členov Správnej rady Diakonického združenia Betánia, ú. z. CB.
 • Vzala na vedomie informáciu o zámere evanjelizačnej práce Ervina Mittelmanna v Košiciach a odporučila evanjelizačno-misijnému odboru, aby s ním analyzoval jeho ciele a prostriedky tak, aby sme sa k nemu mohli vrátiť v 2. polroku 2013.
 • Viedla rozhovor so správcom a hospodárom Zboru CB v Leviciach o živote a potrebách stanice v Trnave.
 • Vzala na vedomie informáciu o procese hľadania riaditeľa Základnej cirkevnej školy Narnia v Bratislave.
 • Súhlasí s čerpaním štúdijného voľna Josefa Sýkoru v rozsahu 8 týždňov v lete 2013 a Tibora Máhrika v rozsahu 4 týždňov do 10. 5. 2013. Tajomník pripomenie všetkým kazateľom nutnosť dodržiavania Smernice k štúdijnému voľnu.

Zapísal: Ján Henžel