Rokovanie Rady - Marec 2013

O čom rokovala Rada Marec 2013

 • Modlitebný úvod mal Ľ.Kušnír, Fil. 1, 2;1-4 o hľadaní spoločnej cesty
 • Rada sa zaoberala zložením komisií pre konferenciu 2013 a rozhodla o pozvaných hosťoch na Spoločnú konferenciu .
 • Rada rozhodla o podaní návrhu na konferenciu o predĺžení mandátu volených celo cirkevných pracovníkov ako aj revízorov hospodárenia do roku 2015.
 • Rada sa zaoberala programom a zabezpečením Pastorálky kazateľov a konferencie Máme čo zvestovať 2013.
 • Rada sa zaoberala dlhodobou stratégiou personálnej perspektívy Betánie ú.z. a Betánií n.o. z pozície zodpovednosti zriaďovateľa.
 • Rada pozitívne zhodnotila stretnutia v seniorátoch za účelom prerokovania otázok:
  • Hospodárenia CB 2012
  • Nového modelu financovania
  • Návrhu rozpočtu CB 2013
  • Prípravy nového Poriadku ( komisia pre Poriadok )
 • Rada sa zaoberala s podnetom Evanjelizačno misijného odboru v troch hlavných bodoch: mať vnímavé oči voči novým ľuďom prichádzajúcim do nášho spoločenstva, zamerať sa na budovanie vzťahov, hľadať partnerstvo s misijnými organizaciámi.
 • Rada odporučila Študijnému odboru túto tému zaradiť do programu najbližšej pastorálky.
 • Rada vzala na vedomie správu br. kaz. Betinu o jeho študijnom pobyte
 • Rada prerokovala a odsúhlasila po úpravách tajomnícku správu na konferenciu CB 2013
 • Rada odsúhlasila znenie listu – odpoveď ministrovi kultúry ohľadne zverejnenia majetku Cirkvi bratskej. Poskytneme všetky údaje dostupné z katastra nehnuteľností.
 • Na základe žiadosti bratislavského zboru CB Rada zriadila samostatnú kazateľskú stanicu v Svätom Jure od 1.4.2013. Na základe návrhu staršovstva zboru CB Bratislava za vedúceho kazateľskej stanice menovala brata Milana Mitanu.
 • Rada poverila brata Jána Henžela za Radu CB aby na voľbe správcu zboru dňa 24.3.2013 na členskej schôdzi novozakladaného Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave – Kaplnka zastupoval Radu Cirkvi bratskej
 • Rada poverila brata Štefana Markuša zastupovaním Cirkvi bratskej na Valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví.
 • Rada vzala na vedomie vzájomnú dohodu o režime a fungovaní vzťahu s Waderovou nadáciou do roku 2025.
 • 15. Rada vzala na vedomie žiadosť Betánie ú.z. o finančnú pomoc pri riešení zatekania strechy. Rada odporučí konferencii schváliť finančnú pomoc vo výške 2 000 € z rozpočtu na rok 2013.
 • 16. Rada vzala na vedomie rezignáciu brata kazateľa Tibora Máhrika na členstvo v Rade k 31.3.2013. Bratovi Tiborovi vyslovila poďakovanie za doterajšiu prácu v Rade. Rada bude o tomto kroku informovať na konferencii 2013.
 • 17. Rada potvrdila celo cirkevný formát letného pobytu seniorov, organizovaných pre všetky zbory CB. Poverila koordinovaním tejto aktivity brata Dušana Kintlera z Bratislavy

Zapísal: Ivan Markuš