Rokovanie Rady - Február 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 13. februára 2013

 • Spoločné modlitby na základe Lukáša 12:41-53 viedol Tibor Máhrik.
 • Rada rozhodla o zriadení nového zboru Cirkvi bratskej v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2013. Slávnosť ustanovenia nového zboru bude 19. mája 2013 na pamiatku dňa Letníc. Novému zboru prajeme život plný Ducha Svätého.
 • Rada menovala dvoch nových členov dozornej rady škôl Narnia a Bilgym: Ivetu Novotnú a Juraja Stupku.
 • V rámci prípravy Konferencie 2013 sa venovala návrhu zloženia jednotlivých konferenčných komisií.
 • Rozhodla o vizitáciách v roku 2013 nasledovne:
  • Zbor Hermanovce: Bohdan Roháček , Martin Uhriňák
  • Zbor Kalinovo: Martin Jurčo, Martin Kačur
  • Zbor Košice: Štefan Evin, Ľudo Fekete
  • Zbor Stará Turá: Rastislav Betina, Ivan Markuš
  • Zbor Vranov nad Topľou: Tibor Máhrik
 • Vzala na vedomie predbežnú informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2012, ako aj informáciu o návrhu nového modelu hospodárenia, ktorý po prerokovaní v seniorátoch predloží Konferencii.
 • Jarná pastorálka kazateľov a vikárov sa uskutoční 3.-4. apríla v hoteli Junior v Jasnej.
 • 5. Konferencia Máme čo zvestovať sa uskutoční 4.-6. apríla v hoteli Junior v Jasnej a srdečne na ňu pozývame všetkých kazateľov, starších zborov a všetkých spolupracovníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v „Zvestovaní nádeje podľa listov Tesaloničanom."
 • Odsúhlasila znenie listu predsedovi ERC a redakcii časopisu Evanjelické Sitno.
 • Vzala na vedomie informáciu o zvolení Juraja Kohúta za seniora západoslovenského seniorátu a Martina Jurču za seniora východoslovenského seniorátu. Obom praje Božiu múdrosť v ich službe.
 • Podporuje návrh Reformovanej kresťanskej cirkvi na schválenie dokumentu ERC „Manželstvo, rodina, sexualita."

Zapísal: Ján Henžel