Rokovanie Rady - December 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 12. decembra 2012

  • Spoločné modlitby na základe podobenstiev z Lukáša 18:1-14 viedol Ján Henžel.
  • Rada uvoľnila br. kaz. Ľudovíta Feketeho z funkcie administrátora Zboru Stará Turá na jeho vlastnú žiadosť a súčasne vymenovala br. kaz. Pavla Halžu za nového administrátora tohto zboru od 1. januára 2013.
  • Na žiadosť staršovstva prešovského zboru predĺžila doterajšiu pracovnú zmluvu s br. kaz. Ervinom Mittelmannom do 31. marca 2013.
  • Rada predĺžila pracovnú zmluvu pastoračných asistentov Jána Verčimáka a Daniely Krupovej.
  • Prerokovala vizitačné správy zo zborov Žilina, Banská Bystrica, Michalovce a Prešov. Zároveň súhlasila s presunom plánovanej vizitácie v Kalinove do roku 2013.
  • Rada sa zoznámila s odpoveďou bratislavského staršovstva a je pripravená rozhodnúť o zriadení druhého bratislavského zboru s účinnosťou od 1. apríla 2013, ak predtým dôjde k dohode o zmene sídla nového zboru.
  • Rada viedla obsiahly rozhovor s Komisiou pre Poriadok. S uznaním vyzdvihla jej prácu a vzájomný rozhovor sa týkal predovšetkým princípov nového usporiadania ústredia Cirkvi bratskej, ktorá vyplynula z jesenných konzultácií predsedov a podpredsedov staršovstiev v Leviciach a v Prešove. Ďalším okruhom tohto rozhovoru bolo aj prepojenie Poriadku a pravidiel vzniku a života rómskych staníc.
  • Rada vzala na vedomie informáciu o zmene štatútu a obnovení činnosti expertnej komisie Ministerstva kultúry pre financovanie cirkví a náboženských spoločností.
  • S vďakou prijala informáciu od našej sesterskej cirkvi v Holandsku o ich podpore nášho rómskeho projektu, ktorý bude zastrešovať predseda EMO Peter Prištiak.
Zapísal: Ján Henžel