Rokovanie Rady - November 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 7.- 8. novembra 2012 v Bratislave

 Spoločné modlitby na základe 127. Žalmu viedol Ivan Markuš.

 • Vyhodnotila stretnutia predsedov a podpredsedov staršovstiev o spoločných záujmoch a budúcnosti Cirkvi bratskej v nadchádzajúcich 3 rokoch 24. októbra v Leviciach pre západný seniorát a 25. októbra v Prešove pre východný seniorát. RCB ich považuje za užitočné pre otvorený dialóg o dôležitých otázkach, pred ktorými stojíme.
 • Rada pokračovala v rokovaní so správcom bratislavského zboru, kazateľom vznikajúceho zboru, zástupcom staršovstva materského zboru a prípravného tímu nového zboru o konkrétnych podmienkach a termínoch na založenie samostatného bratislavského zboru z podvečerných bohoslužieb.
 • Rada udelila výnimku na presunutie nečerpaných dní dovolenky v roku 2012 pre Ivana Markuša v počte 13 dní do roku 2013 z rodinných dôvodov.
 • Rada viedla dialóg so zástupcami redakčnej rady časopisu Dialóg. Vyjadrila svoju vďačnosť za ich prácu a oceňuje profesionálny prístup redakčnej  rady. Berie na vedomie najväčší problém redakčnej rady – nedostatok tém a prispievateľov. Rada sa s týmto problémom bude zaoberať a v rámci svojich možností sa pokúsi prispieť tento problém riešiť. Vyjadrili sme spoločnú ľútosť nad tým, že väčšina zborov neprijala tento časopis za svoj.
 • Materiál k personalistike bol prezentovaný na stretnutiach seniorátov a rozoslaný zborom. Pracovné zmluvy, ktoré boli uzatvorené na dobu určitú do konca roka 2012, sa na základe predbežnej informácie z Ministerstva kultúry o predpoklade financovania roku 2013 predĺžia o rok.
 • Rada sa oboznámila s hospodárením za prvých 10 mesiacov roka. Predseda finančného odboru vyzve zbory, ktoré sú v meškaní, aby splnili svoje záväzky.
 • Rokovala o pokračovaní administrovania Zboru Stará Turá a o ďalších krokoch rozhodne v decembri.
 • Prejednala správu o konferencii mládeže v Spišskej Novej Vsi od tajomníčky pre dorast a mládež. Vyjadruje jej aj všetkým organizátorom poďakovanie za obetavú prácu.
 • Poverila kazateľa Martina Jurču, aby vykonal voľbu správcu zboru CB V Spišskej Novej Vsi v nedeľu 8.12.2012.
 • Vzala na vedomie informáciu o legislatívnej situácii v n. o. Betánia Kalinovo a schválila ďalší postup.
 • Rada vzala na vedomie Zápisnicu zriaďovateľov Betánia Bratislava n.o. zo dňa 30.10.2012.  Dozorná rada bola menovaná v zložení: Ing. Jakub Kintler, Mgr. Marcel Markuš, MUDr. Zuzana Balážová.
 • Rada súhlasí s udelením kanonickej misie pre vyučovanie náboženstva podľa žiadosti riaditeľov škôl CZŠ Narnia a Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa pre Jána Makoša a Miroslava Mišinca.
 • Rada poverila tajomníka prezentovaním postoja Rady k otázke zriaďovateľstva cirkevných škôl na rokovaní so staršovstvom bratislavského zboru.
 • Prerokovala žiadosť správnej rady základnej školy Narnia a súhlasí s jej realizáciou aj s potrebnými vyvolanými zmenami v zriaďovacích listinách a štatúte CZŠ Narnia, tak ako boli predložené. Poverila tajomníka rokovaním o podmienkach založenia pobočky v Pezinku.

Zapísal: Ján Henžel