Rokovanie Rady - Október 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 8.-9. októbra 2012 

 • Spoločné modlitby na základe Matúš 5:43-48 viedol Martin Jurčo.
 • Príprava stretnutia predsedov a podpredsedov staršovstiev o spoločných záujmoch a budúcnosti Cirkvi bratskej v nadchádzajúcich 3 rokoch 24. októbra v Leviciach pre západný seniorát a 25. októbra v Prešove pre východný seniorát.
 • Rada vzala na vedomie pripomienky účastníkov aj vlastné pripomienky  ku konferencii kazateľov 24.-26. Septembra v Tatranskej Lomnici a bude sa ich snažiť v budúcnosti uplatniť.
 • Prejednala správu z vizitácie Zboru Bardejov.
 • Viedla rozhovor so Samuelom Jurčom (Stará Turá) o jeho zapojení do duchovenskej služby.
 • Aktualizovala termíny svojich zasadnutí pre rok 2013, do konca roku  skoordinuje aj termíny ostatných  celo cirkevné podujatí v roku 2013, ktoré budú dostupné na www.cb.sk
 • Rozhodla pokračovať v uhrádzaní poplatkov za hrob prof. Jozefa Roháčka.
 • Rokovala o svojom postupe v otázke svojej funkcie zriaďovateľa cirkevných škôl v Petržalke.
 • Konkretizovala podklady, ktoré sú potrebné pre založenie druhého zboru CB v Bratislave.
 • Prijala metodický pokyn pre internú komunikáciu medzi zložkami Cirkvi bratskej (RCB, kazatelia, staršovstvá a pod.).
 • Za členov Správnej rady Betánia Bratislava n.o. menovala: Jána André  a Beatu Havelkovú.
 • Oboznámila sa so správou Juraja Kohúta o ukončenom štúdijnom voľne.
 • Schválila štúdijný pobyt Rastislava Betinu v Tyndale House, Cambridge 6.-22. novembra.
 • Predbežná informácia o priebehu Konferencie mládeže CB v Spišskej Novej Vsi.
 • Predseda RCB inštaloval nasledovných kazateľov:
 • Matej Hájek za druhého kazateľa Zboru CB v Bratislave – 7. októbra
 • Rastislav Betina za duchovného správcu Zboru CB v Košiciach – 14. Októbra

Informácie zo spoločného rokovania Rád CB v ČR a SR

 • Spoločné modlitby na základe Kol. 1:1-8 viedol Ján Henžel
 • Vzájomne sme sa informovali o vývoji pri riešení základných dokumentov cirkvi (Ústava, Zásady, Poriadok, Agenda)
 • Diskutovali sme o upresnení cieľov a postupov vizitácie zborov.
 • Česká Rada informovala o svojich plánoch na celoživotné vzdelávanie kazateľov
 • Slovenská Rada informovala o inštitucionalizovanej diakonickej službe najmä o skúsenostiach z činnosti Betánie
 • Spolu sme diskutovali ako postupovať pri založení zboru oddelením z materského zboru, transformáciou stanice zboru a pri vzniku nového zboru na novom mieste.

 Zapísal: Ján Henžel