Rokovanie Rady - Jún 2012

O čom rokovala Rada – jún 2012
Stretnutie sa uskutočnilo v chate BJB v Račkovej doline v dňoch 18-19.6.2012
 Úvod k modlitbám viedol Ján Henžel, téma našich modlitieb bola zameraná na
pracovníkov CB, študentov teológie, vikárov, kazateľov, stanice a zbory.
 Rada zhodnotila Konferenciu CB 2012 v širších súvislostiach. Rada zvolá na jeseň
stretnutia správcov zborov a podpredsedov staršovstiev po seniorátoch za účelom
širšej diskusie k dokumentom CB, a aj k ďalšiemu vývoju.
 Rada sa zaoberala otázkou funkcie zriaďovateľa škôl, a vzala na vedomie informáciu
o vykonanej inšpekcii na Cirkevnej základnej škole Narnia.
 Rada sa zaoberala listom zboru CB Levice ohľadne dočasnej finančnej výpomoci pre
riaditeľa Senior Garden ( Miroslava Haszicsa ) cez mzdový fond CB. V súčasnosti nie
sú prostriedky k dispozícii pre tento účel.
 O definitívnom zaradení Csabu Tolnaiho rozhodne Rada do konca septembra 2012.
 Rada sa zaoberala upresnením programu aj logistiky spoločnej pastorálky kazateľov
CB CZ a CB SK ktorá sa uskutoční v Tatranskej Lomnici 24. až 26.9.2012.
Obsahovú časť pastorálky zabezpečuje Študijný odbor
Pozvánky pre CB SK rozošle Rada na jednotlivé zbory, ubytovanie a logistiku celého
podujatia zabezpečujú pracovníci CB Žilina, za čo sme všetci vďační, lebo sa jedná
o pomerne rozsiahlu akciu.
 Rada sa zaoberala vývojom situácie v CB Bratislava, kde nastupuje do kazateľskej
služby Matej Hájek od 1.8.2012. Jeho inštalácia je plánovaná na deň 7.10.2012,
vykoná ju predseda Cirkvi bratskej Ján Henžel. Podľa oznámenia staršovstva CB
Bratislava, požiada zbor Radu na jeseň o založenie samostatného zboru
( Podvečerné bohoslužby )
 Rada sa zaoberala analýzou činnosti Únie ( bola prizvaná E. Myjavcová )
Konštatujeme, že Únia úspešne rozvíja svoju činnosť, zabezpečuje celú šírku práce
bývalého odboru ODDM. Rada s ľútosťou vzala na vedomie, že nie všetky zbory sa
zapájajú do celocirkevných aktivít v tejto oblasti, ktorých nositeľom je Únia.
 Rada uzavrela definitívne otázku odchodu br. kazateľa Ervína Mittelmanna zo zboru
Kalinovo zo zdravotných dôvodov k 30.6.2012. Miestom jeho bydliska budú Košice.
Jeho pracoviskom bude do konca roku zbor Prešov, kde bude vykonávať misijnú
a evanjelizačnú prácu hlavne medzi mládežou. K možnosti jeho ďalšieho uplatnenia
sa vyjadrí staršovstvo CB Prešov do konca roku 2012. Za administrátora zboru
Kalinovo ustanovila od 1.7.2012 br. kaz. Miroslava Oravca
 Rada pozve na rozhovor Samuela Jurču ( Stará Turá ) na základe jeho žiadosti
o vikariát.  Na základe žiadosti Prešovského zboru Rada rozhodla v zmysle Poriadku CB čl. 23
o zriadení zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 1.1.2013, so
sídlom :  Strojnícka 2/1     052 01 Spišská Nová Ves.
 Rada rozhodla na návrh Študijného odboru o téme ordinačnej práce pre vikára
Mareka Jurču. Téma jeho ordinačnej práce je : Kontextualizácia evanjelia v misii na
základe textov Skutky13,13-52 a Skutky 17, 16-34. Konzultatntom je R.Betina.
 Rada vzala na vedomie, že v zbore CB Stará Turá prebehlo hlasovanie o br.
kazateľovi Pavlovi Halžovi, za Radu CB sa zúčastnil podpredseda Rady Tibor Máhrik.
Brat kazateľ Halža nebol zvolený. Zbor CB Stará Turá naďalej bude administrovať br.
kaz. Ľudovít Fekete
 Rada vzala na vedomie informáciu o použití zdrojov z Waderovej nadácie v roku
2012. ( Zbor Michalovce – 20 000 € , prestavba zborového domu, Betánia ú.z.  –
10 000 € rekonštrukcia plynovej kotolne Partizánska 6, sídlo RCB )
 Rada s ľútosťou vzala na vedomie rezignáciu br. kaz. Gabriela Gajdoša na členstvo
v Evanjelizačno misijnom odbore.
 Rada sa zaoberala zefektívnením  vnútorných postupov  pri prijímaní rozhodnutí
a riešení svojej agendy.
 Rada odsúhlasila na základe požiadania zborov so zakúpením bytov a ich zápisom
do katastra nehnuteľností:
o pre zbor CB Bratislava – na Sasinkovej ul. č. 9 v Bratislave
o pre zbor CB Prešov - na Strojníckej ul. č. 2, súpisné číslo 2674, v Spišskej
Novej Vsi
Zapísal Ivan Markuš

O čom rokovala Rada – jún 2012 

Stretnutie sa uskutočnilo v chate BJB v Račkovej doline v dňoch 18-19.6.2012 

 • Úvod k modlitbám viedol Ján Henžel, téma našich modlitieb bola zameraná na pracovníkov CB, študentov teológie, vikárov, kazateľov, stanice a zbory. 
 • Rada zhodnotila Konferenciu CB 2012 v širších súvislostiach. Rada zvolá na jeseňstretnutia správcov zborov a podpredsedov staršovstiev po seniorátoch za účelom širšej diskusie k dokumentom CB, a aj k ďalšiemu vývoju. 
 • Rada sa zaoberala otázkou funkcie zriaďovateľa škôl, a vzala na vedomie informáciu o vykonanej inšpekcii na Cirkevnej základnej škole Narnia.  
 • Rada sa zaoberala listom zboru CB Levice ohľadne dočasnej finančnej výpomoci pre riaditeľa Senior Garden ( Miroslava Haszicsa ) cez mzdový fond CB. V súčasnosti nie sú prostriedky k dispozícii pre tento účel. 
 • O definitívnom zaradení Csabu Tolnaiho rozhodne Rada do konca septembra 2012. 
 • Rada sa zaoberala upresnením programu aj logistiky spoločnej pastorálky kazateľov CB CZ a CB SK ktorá sa uskutoční v Tatranskej Lomnici 24. až 26.9.2012. Obsahovú časť pastorálky zabezpečuje Študijný odbor Pozvánky pre CB SK rozošle Rada na jednotlivé zbory, ubytovanie a logistiku celého podujatia zabezpečujú pracovníci CB Žilina, za čo sme všetci vďační, lebo sa jedná o pomerne rozsiahlu akciu. 
 • Rada sa zaoberala vývojom situácie v CB Bratislava, kde nastupuje do kazateľskej služby Matej Hájek od 1.8.2012. Jeho inštalácia je plánovaná na deň 7.10.2012, vykoná ju predseda Cirkvi bratskej Ján Henžel. Podľa oznámenia staršovstva CB Bratislava, požiada zbor Radu na jeseň o založenie samostatného zboru (Podvečerné bohoslužby) 
 • Rada sa zaoberala analýzou činnosti Únie (bola prizvaná E. Myjavcová) Konštatujeme, že Únia úspešne rozvíja svoju činnosť, zabezpečuje celú šírku práce bývalého odboru ODDM. Rada s ľútosťou vzala na vedomie, že nie všetky zbory sa zapájajú do celocirkevných aktivít v tejto oblasti, ktorých nositeľom je Únia. 
 • Rada uzavrela definitívne otázku odchodu br. kazateľa Ervína Mittelmanna zo zboru Kalinovo zo zdravotných dôvodov k 30.6.2012. Miestom jeho bydliska budú Košice. Jeho pracoviskom bude do konca roku zbor Prešov, kde bude vykonávať misijnú a evanjelizačnú prácu hlavne medzi mládežou. K možnosti jeho ďalšieho uplatnenia sa vyjadrí staršovstvo CB Prešov do konca roku 2012. Za administrátora zboru Kalinovo ustanovila od 1.7.2012 br. kaz. Miroslava Oravca 
 • Rada pozve na rozhovor Samuela Jurču (Stará Turá) na základe jeho žiadosti o vikariát. 
 • Na základe žiadosti Prešovského zboru Rada rozhodla v zmysle Poriadku CB čl. 23 o zriadení zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 1.1.2013, so sídlom :  Strojnícka 2/1 052 01 Spišská Nová Ves. 
 • Rada rozhodla na návrh Študijného odboru o téme ordinačnej práce pre vikára Mareka Jurču. Téma jeho ordinačnej práce je : Kontextualizácia evanjelia v misii na základe textov Skutky13,13-52 a Skutky 17, 16-34. Konzultatntom je R.Betina. 
 • Rada vzala na vedomie, že v zbore CB Stará Turá prebehlo hlasovanie o br. kazateľovi Pavlovi Halžovi, za Radu CB sa zúčastnil podpredseda Rady Tibor Máhrik. Brat kazateľ Halža nebol zvolený. Zbor CB Stará Turá naďalej bude administrovať br. kaz. Ľudovít Fekete 
 • Rada vzala na vedomie informáciu o použití zdrojov z Waderovej nadácie v roku 2012. (Zbor Michalovce – 20 000 € , prestavba zborového domu, Betánia ú.z. – 10 000 € rekonštrukcia plynovej kotolne Partizánska 6, sídlo RCB) 
 • Rada s ľútosťou vzala na vedomie rezignáciu br. kaz. Gabriela Gajdoša na členstvo v Evanjelizačno misijnom odbore.  
 • Rada sa zaoberala zefektívnením  vnútorných postupov  pri prijímaní rozhodnutí a riešení svojej agendy.  
 • Rada odsúhlasila na základe požiadania zborov so zakúpením bytov a ich zápisom do katastra nehnuteľností: o pre zbor CB Bratislava – na Sasinkovej ul. č. 9 v Bratislave o pre zbor CB Prešov - na Strojníckej ul. č. 2, súpisné číslo 2674, v Spišskej Novej Vsi 

Zapísal: Ivan Markuš