Rokovanie Rady - Apríl, Máj 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB – skype 16.apríla 2012

 • Spoločné modlitby na základe Ján 19,30 uviedol Rastislav Betina
 • Rada prerokovala technické otázky okolo zabezpečenia konferencie CB v Prešove
 • Rada delegovala na Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti zástupcov našej cirkvi: Slavomíra Polohu a Jaroslava Maďara

O ČOM ROKOVALA Rada CB - Levice 14.-15. mája 2012

 • Spoločné modlitby na základe Lk 5:33-39 uviedol I. Markuš.
 • Reflexia Výročnej konferencie v Prešove. Vyslovujeme poďakovanie usporiadateľom za vrelé bratské ovzdušie pre delegátov. Vyhodnotila program, ktorý bol dobre pripravený, ale napriek tomu boli v ňom drobné nepresnosti. Bolo dosť času aj na osobné zdieľanie sa v prestávkach. Zvolenie predsedníctva konferencie nie z členov Rady sa ukazuje ako veľmi dobrý nástroj, ktorý vniesol pokojnú atmosféru, vecnosť, a efektívne a kultúrne rokovacie prostredie. O svojich prioritách a zámeroch na ďalšie trojročné obdobie budeme podrobnejšie rokovať na zasadnutí v Račkovej doline v júni.
 • Rada konštatovala, že konferencia Máme čo zvestovať, svojím obsahom zaostala za doterajším štandardom. Pre budúcnosť odporúča spestriť žánrové zamerania konferencie. Koncepciu tejto práce budeme prezentovať na stretnutí s evanjelikálnymi cirkvami.
 • Rada rozhodla, že Marek Jurčo nastúpi po návrate zo zahraničia ako vikár do zboru v Hermanovciach so zameraním na prácu v Giraltovciach.
 • Po rozhove s levickým staršovstvom RCB rozhodla o ukončení vikariátu Csabu Tolnaiho ku dňu 31.5.2012. Od 1.6.2012 bude pôsobiť v Leviciach ako pastoračný asistent.
 • 20. apríla 2012 sa predseda Rady a predseda Študijného odboru z poverenia Rady stretli k osobnému pohovoru s br. kaz. S. Polohom. Predmetom pohovoru bolo stanovisko RCB k Modulárnej škole a teologickým princípom Ellel Ministries, ktoré sa v nej uplatňujú. Po objasňujúcom rozhovore sa br. kaz. Poloha jednoznačne vyjadril, že toto stanovisko prijíma, a preto nebude vyučovať nič, čo je v rozpore s týmto stanoviskom. Prípadným záujemcom zo svojho zboru o účasť v Modulárnej škole, ju neodporučí.
 • Rada diskutovala o perspektíve založenia zboru v Spišskej novej Vsi a rozhodla, že voľba a následná inštalácia br. kaz. Martina Kačura sa učkutoční v novozaloženom zbore.
 • Voľby br. kaz. Pavla Halžu za správcu zboru v Starej Turej sa uskutočnia 17. Júna 2012 za účasti T. Máhrika. Za predpokladu, že P. Halža bude zvolený, od 1. júla do 31. augusta bude mať študijné voľno.
 • Rada rozhodla o dočasnej výpomoci br. kaz. Ervinovi Mittelmannovi pri riešení jeho situácie tak, že mu upraví jeho pracovný pomer počnúc 1.7.2012 na 60 % úväzok v zaradení ordinovaný kazateľ so zameraním na evanjelizáciu v rámci aktivít CB na dobu určitú do 31.12.2012. Rada podporuje návrh evanjelizačného a misijného odboru a odporúča, aby pripravili podporné stanovisko v mene Rady pre Máriu Jurčovú pre prípadných sponzorov a darcov pre jej misijnú prácu medzi slovenskými Rómami v Glasgowe.

Zapísal: Ján Henžel