Rokovanie Rady - Marec 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 14.-15. marca
Spoločné modlitby uviedol Martin Jurčo.
Rada upresnila plán vizitácií a hlasovaní o zotrvaní kazateľov vo svojich zboroch na
rok 2012.
Schválila návrh programu Konferencie CB v Prešove 27.-28. apríla.
Schválila tajomnícku a hospodársku správu, ktoré predloží Konferencii.
Na podnet finančného odboru oboch seniorátov Rada predloží návrh 2
konferenčných uznesení o zmene spôsobu financovania celocirkevných potrieb.
Vyzýva zbory a zložky CB k príspevkom do časti zdieľania sa na Konferencii.
Prosíme o informácie a podnety, ktoré sa týkajú aj ostatných zborov.
Do programu zaradí bod s názvom a obsahom: Vy sa pýtate - Rada odpovedá.
Je to príležitosť pre komunikáciu delegátov s Radou aj o otázkach, ktoré nie sú
zahrnuté do predkladaných správ.
Zástupcom Cirkvi bratskej v SR na Konferencii CB v ČR 18.-19. mája v Písku bude
Martin Jurčo.
Po predchádzajúcom odporučení Štúdijného odboru viedla Rada predordinačný
pohovor s vikárom Martinom Kačurom a odporučí Konferencii jeho ordináciu za
kazateľa.
Na návrh správnej rady Wycliffe Slovakia Rada schválila diakonskú ordináciu
Jaroslava Tomašovského. Ordináciu vykoná predseda 15. apríla na bohoslužbách
v Leviciach.
Vikár Csaba Tolnai vyjadril svojím listom, že nie je pripravený na službu v Nitre
a požiadal o prehodnotenie jeho ďalšieho pôsobenia v pozícii vikára. Na základe
toho Rada prehodnotila svoje rozhodnutie zo 16. januára a rozhodla, že v auguste
do Nitry nenastúpi a o jeho ďalšom pôsobení rozhodne do konca mája.
Viedla rozhovor najprv so staršovstvom a potom aj ďalšími členmi Misijného zboru
Nitra. Spoločenstvo Nitrianskeho zboru pociťuje bolestne situáciu, že zostávajú
naďalej bez kazateľa a správcu zboru. Rada potvrdila, že je to jej priorita hľadať
spolu s nimi riešenie ich situácie a vyzýva celú cirkev k modlitbám za tento náš
najmladší zbor.
Prejednala svoju odpoveď správnej rade občianskeho združenia Mládež pre Krista
o svojich výhradách voči teológii Modulárnej školy duchovného poradenstva.
Po svojej schôdzi 18.-19. mája sa RCB stretne s vedeniami členských cirkví
Združenia evanjelikálnych cirkví 20. mája v Račkovej Doline.
V dňoch 1.-3. júna sa v Budapešti uskutoční veľké evanjelizačné podujatie „Festival
nádeje“ s evanjelistom Franklinom Grahamom, na ktoré sú pozvaní aj slovenskí
účastníci, pre ktorých bude zabezpečený preklad do slovenčiny.
Rada Cirkvi bratskej pozdravuje všetky zbory, spolupracovníkov
a nasledovníkov Pána Ježiša Krista v tomto veľkonočnom období: Veď
poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli (2K 8:9)!
Zapísal: Ján Henžel

O ČOM ROKOVALA Rada CB 14.-15. marca

 • Spoločné modlitby uviedol Martin Jurčo.
 • Rada upresnila plán vizitácií a hlasovaní o zotrvaní kazateľov vo svojich zboroch narok 2012.
 • Schválila návrh programu Konferencie CB v Prešove 27.-28. apríla.
 • Schválila tajomnícku a hospodársku správu, ktoré predloží Konferencii.
 • Na podnet finančného odboru oboch seniorátov Rada predloží návrh 2konferenčných uznesení o zmene spôsobu financovania celocirkevných potrieb.
 • Vyzýva zbory a zložky CB k príspevkom do časti zdieľania sa na Konferencii.Prosíme o informácie a podnety, ktoré sa týkajú aj ostatných zborov.Do programu zaradí bod s názvom a obsahom: Vy sa pýtate - Rada odpovedá.Je to príležitosť pre komunikáciu delegátov s Radou aj o otázkach, ktoré nie súzahrnuté do predkladaných správ.
 • Zástupcom Cirkvi bratskej v SR na Konferencii CB v ČR 18.-19. mája v Písku budeMartin Jurčo.
 • Po predchádzajúcom odporučení Štúdijného odboru viedla Rada predordinačnýpohovor s vikárom Martinom Kačurom a odporučí Konferencii jeho ordináciu zakazateľa.
 • Na návrh správnej rady Wycliffe Slovakia Rada schválila diakonskú ordináciuJaroslava Tomašovského. Ordináciu vykoná predseda 15. apríla na bohoslužbáchv Leviciach.
 • Vikár Csaba Tolnai vyjadril svojím listom, že nie je pripravený na službu v Nitrea požiadal o prehodnotenie jeho ďalšieho pôsobenia v pozícii vikára. Na základetoho Rada prehodnotila svoje rozhodnutie zo 16. januára a rozhodla, že v augustedo Nitry nenastúpi a o jeho ďalšom pôsobení rozhodne do konca mája.
 • Viedla rozhovor najprv so staršovstvom a potom aj ďalšími členmi Misijného zboruNitra. Spoločenstvo Nitrianskeho zboru pociťuje bolestne situáciu, že zostávajúnaďalej bez kazateľa a správcu zboru. Rada potvrdila, že je to jej priorita hľadaťspolu s nimi riešenie ich situácie a vyzýva celú cirkev k modlitbám za tento nášnajmladší zbor.
 • Prejednala svoju odpoveď správnej rade občianskeho združenia Mládež pre Kristao svojich výhradách voči teológii Modulárnej školy duchovného poradenstva.
 • Po svojej schôdzi 18.-19. mája sa RCB stretne s vedeniami členských cirkvíZdruženia evanjelikálnych cirkví 20. mája v Račkovej Doline.
 • V dňoch 1.-3. júna sa v Budapešti uskutoční veľké evanjelizačné podujatie „Festivalnádeje“ s evanjelistom Franklinom Grahamom, na ktoré sú pozvaní aj slovenskíúčastníci, pre ktorých bude zabezpečený preklad do slovenčiny.
 • Rada Cirkvi bratskej pozdravuje všetky zbory, spolupracovníkova nasledovníkov Pána Ježiša Krista v tomto veľkonočnom období: Veďpoznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre váschudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli (2K 8:9)!

Zapísal: Ján Henžel