Rokovanie Rady - Február 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 13. februára 2012

  • Spoločné modlitby uviedol Ľudovít Kušnír.
  • Rada diskutovala s predsedom volebnej komisie a vyjadrila svoje pripomienky ku kandidátke do volieb Rady.
  • Rada menovala brata Jána Škulu za ďalšieho člena staršovstva Misijného zboru v Nitre.
  • Rada prejednala stav príprav na konferenciu Máme čo zvestovať, ktorá bude 22.-24. marca v Liptovskom Mikuláši. 
  • Prejednala odpoveď staršovstva bratislavského zboru o navrhovanom procese vzniku nového zboru v Bratislave a vyjadrila ochotu ďalej o tom s bratislavským zborom diskutovať.
  • Prejednala podklady k príprave rozpočtu na rok 2012, ktoré budú prejednané na stretnutiach hospodárov zborov v jednotlivých seniorátoch.
  • Pozitívne zhodnotila pracovnú poradu správcov zborov, ktorá sa konala 9. februára v Žiline a vyzýva kazateľov a staršovstvá, aby svoje pripomienky k navrhovanej Ústave poslali Komisii pre Ústavu a Poriadok do 20. marca.
  • Prijala informáciu tajomníka o doterajších rokovaniach expertnej skupiny Ministerstva kultúry o novom návrhu financovania cirkví.
  • Informácia tajomníka o jednaní Waderovej nadácie na východnom Slovensku, kde sa pripravujú stavebné projekty v Michalovciach, Vranove nad Topľou a v Košiciach.
  • Rada nominovala členov do správnych rád v neziskových organizáciách Betánia, na obdobie 2012 - 2015

Zapísal: Ján Henžel