Rokovanie Rady - Január 2012

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 16.-17. januára 2012 v Kalinove

 • Spoločné modlitby uviedol Tibor Máhrik.
 • Rozhovor so staršovstvom kalinovského zboru: Br. kaz. Mittelmann po ťažkej chorobe nastúpil do služby od začiatku novembra. Jeho zdravotný stav však nedovoľuje naplno pracovať a preto oznámil, že zo zdravotných dôvodov sa v letných mesiacoch 2012 rozhodol ukončiť svoju službu v Kalinove. Staršovstvo aj Rada túto informáciu prijali s porozumením a budú sa usilovať byť rodine Mittelmannových oporou.
 • Rada viedla obsiahly rozhovor s br. kaz. Slavomírom Polohom o teológii Elell Ministries. Z rozhovoru vyplynulo, že br. kaz. Poloha nevidí dôvody, prečo by táto teológia bola v zásade pre neho neprijateľná. Rada vyjadruje k jeho postoju svoje znepokojenie a bude od neho žiadať definitívne stanovisko k tejto teologii.
 • Predseda informoval Radu o aktuálnom stave hľadania nového správcu Zboru pre Starú Turú.
 • Prejednala vizitačnú správu Misijného zboru v Nitre a rozhodla o pokračovaní jeho štatútu misijného zboru na ďalšie 2 roky.
 • Rozhodla, že vikár Csaba Tolnai bude pokračovať od 1. augusta 2012 vo svojom vikariáte v Misijnom zbore Nitra.
 • Súhlasila so štúdijným voľnom br. kaz. Juraja Kohúta v období jún-august 2012 podľa predloženého plánu.
 • Tajomník a predseda finančného odboru informovali o vývoji rozpočtov zo štátnych aj cirkevných zdrojov.
 • Pastorálka slovenských kazateľov sa uskutoční 21.-22. marca v Liptovskom Mikuláši s témou „Problém hriechu v zvestovaní a pastorácii."
 • Prejednala prípravu česko-slovenskej konferencie kazateľov s manželkami 24.-26. septembra v Tatranskej Lomnici.
 • Predložila správcom zborov Metodický pokyn o odovzdávaní a preberaní správcovstva zboru. 
 • Rada pozve správcov zborov (prípadne podpredsedov staršovstiev) na pracovné stretnutie 9.2.2012 do Žiliny. Hlavnou témou je informácia a rozhovor o možnom postupe a vývoji legislatívnych zmien v CB.
 • Rada navrhne Komisii pre Ústavu a Poriadok Štefana Evina a Bohdana Roháčka za ďalších členov-pozorovateľov.
 • Diskutovala o podnete vikára Martina Kačura o možnosti personálne pomôcť jeho zboru v Glasgowe, ktorý slúži početnej rómskej komunite zo Slovenska.
 • Predĺži Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Cirkvou bratskou a Wycliffe Bible Translators Slovakia na ďalšie obdobie.
Zapísal: Ján Henžel