Všeobecné pravidlá vikariátu v Cirkvi bratskej

Vikariát je v CB praktickou i teoretickou prípravou ku kazateľskej službe; vikári sú neordinovanými kazateľmi, ktorí smerujú ku kazateľskej ordinácii. 

Vstup do vikariátu 

 • Prihlášku do vikariátu spolu s doporučením staršovstva svojho zboru podáva uchádzač Rade CB.
 • Uchádzač je prijímaný do vikariátu na základe vstupného rozhovoru v RCB.
 • RCB po dohode so správcom a staršovstvom zboru umiestňuje kandidáta na zbor, kde má pod vedením správcu, príp. administrátora vykonávať vikariátnu prax.
 • Kandidát je uvedený do vikariátu členom RCB, do ktorého rúk skladá na pôde zboru vikársky sľub. Vikár sa tak stáva členom zborového staršovstva, neordinovaným kazateľom CB a – ak nie je v odôvodnených prípadoch dohodnuté inak - jej zamestnancom.
 • Zbor hradí vikárovi náklady spojené s jeho bývaním a služobnými cestami, hlavne na študijné sústredenia v rámci vikariátu.
 • Ak je vikár zamestnancom CB, RCB zabezpečuje vikárovi plat. Tento plat pozostáva z príspevku štátu a príspevku zboru. 

Náplň vikariátu 

 • Vikariát má dve časti: praktickú službu v zbore a študijnú prípravu.
 • Praktická časť vikariátu prebieha v miestnom zbore, do ktorého bol Radou CB zaradený. Vikár pod vedením správcu (príp. administrátora) a staršovstva vykonáva pridelené úlohy a podieľa sa zvlášť na službe slovom. Má tak možnosť zoznamovať sa s kazateľskou službou i chodom zboru a ľudsky, duchovne i kompetenčne dozrievať.
 • Správca spoločne so staršovstvom podáva Rade CB vždy po roku pôsobenia vikára súhrnnú správu, v ktorej je hodnotená praktická služba vikára i jeho duchovný a osobnostný rast. Podobnú priebežnú reflexiu poskytuje správca so staršovstvom i samotnému vikárovi.
 • Študijnú časť vikariátu vykoná vikár pri ŠO RCB, a to najlepšie v prvom roku vikariátu, kedy má byť pracovná náplň vikára upravená tak, aby 50% svojho času mohol venovať zborovej službe a 50% tomuto štúdiu. ŠO RCB zvoláva 4 dvoj- až trojdenné semináre, ktorých obsahom je teoretická i praktická reflexia hlavných oblastí kazateľskej práce (zvestovanie, vedenie, pastorácia, misia); vikár tu prezentuje výsledky svojej domácej prípravy. Ak sa vikár niektorého z cvičení nemôže zúčastniť, vykoná ho v budúcom roku; pri viac ako dvoch absenciách sú opakované všetky vikariátne cvičenia.
 • Súčasťou vikariátu je tiež účasť na evanjelikálnych teologických konferenciách (najmä na konferencii Máme čo zvestovať).
 • Zavŕšením študijnej prípravy je ordinačná práca, ktorú vikár vypracuje podľa inštrukcií ŠO RCB.
 • Vikár sa zúčastňuje kazateľských konferencií CB, rovnako ako aj výročných konferencií CB.
 • Pokiaľ vikár nemá teologické vzdelanie, je mu Radou CB teologické štúdium (denné či diaľkové) doporučené. Orientácia v kresťanskej teológii, znalosť Písma a taktiež prehľad o dejinách CB patrí samozrejme ku kompetenciám kazateľa CB.
 • Vikariát trvá jeden až tri roky, v opodstatnených prípadoch i dlhšie. 

Smerovanie k ordinácii 

Cieľom vikariátu je kazateľská ordinácia.

Predpoklady ordinácie sú tieto:

 • doporučenie vikára k ordinácii, ktoré podáva staršovstvo Rade CB; súčasťou doporučenia je realistické hodnotenie osobnosti i služby kandidáta;
 • splnenie študijných podmienok stanovených ŠO RCB (vikariátne cvičenia, ordinačná práca);
 • úspešný vieroučný pohovor v ŠO RCB, ktorý o výsledkoch upovedomí Radu CB;
 • úspešný predordinačný pohovor v RCB, ktorá podáva návrh na ordináciu Konferencii;
 • schválenie návrhu na ordináciu výročnou konferenciou CB;
 • ordinácia k službe slovom a sviatosťami sa obyčajne koná v rámci výročnej konferencie CB
 • po ordinácii je kazateľ voliteľný za duchovného správcu v ktoromkoľvek zbore CB
 • do 6 mesiacov po ordinácii musí byť kazateľ zvolený do niektorého miestneho zboru. Inak s ním RCB rozviaže pracovný pomer. 

Pravidlá pre ordinačnú prácu a predordinačný rozhovor v ŠO RCB 

Ordinačná práca a vieroučný rozhovor v ŠO RCB sú zavŕšením teoretickej prípravy v rámci vikariátu. Na ich základe ŠO doporučuje, príp. nedoporučuje Rade CB vikára na ordináciu.

 

Ordinačná práca

(detailnejšie pokyny nájdete v Pravidlách pre ordinačnú prácu) 

 • Ordinačná práca (spolu s vieroučným rozhovorom o Vyznaní viery CB v ŠO RCB) završuje teoretickú časť vikariátu. Jej prijatie a obhájenie v ŠO RCB je jedným zo zásadných krokov smerom k ordinácii.
 • Cieľom ordinačnej práce je preukázať základnú teologickú orientáciu vikára a jeho spôsobilosť pracovať exegeticky a systematicky s Písmom a samostatne využívať teologickú a inú odbornú literatúru.
 • Keďže ku kazateľovej teologickej práci patrí výklad Písma, kázanie a vyučovanie, má ordinačná práca nasledovné tri časti:
 1. výklad zadaného biblického textu (cca. 7-10 strán A4),
 2. esej na zadanú tému (cca. 7 strán A4),
 3. rukopis troch vikárových kázní v doslovnom znení, z ktorých jedna je vypracovaná na základe zadaného textu (bod 1) a zaznamenaná aj v audioformáte (napr. v mp3).[1] 
 • Téma ordinačnej práce (body 1 a 2) je po dohode so ŠO zadaná Radou CB do 31. mája.
 • Rada CB po dohode s ŠO RCB pridelí ordinandovi konzultanta, obyčajne spomedzi členov ŠO RCB.
 • Všetky tri časti ordinačnej práce sú spoločne odovzdané do kancelárie RCB najneskôr do 31. októbra.
 • Ordinačná práca je hodnotená členmi ŠO RCB. Pokiaľ ŠO RCB vyhodnotí odovzdanú ordinačnú prácu ako vyhovujúcu, doporučí ju Rade CB na schválenie. Pokiaľ ŠO RCB nájde závažné nedostatky, je vikárovi nariadené, aby inkriminovanú časť prepracoval, a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. 

Vieroučný rozhovor v ŠO RCB 

 • Vieroučný rozhovor v ŠO RCB prebehne do 31. decembra.
 • Jeho obsahom je jednak hodnotenie predloženej ordinačnej práce, jednak prezentácia vikárových vieroučných téz, ktoré vyplývajú z Vyznania viery CB. Vikár svoje tézy v písomnej podobe najprv v stanovenom termíne odovzdá študijnému odboru. 

Podklady pre staršovstvo navrhujúce vikára na ordináciu 

 • Staršovstvo spolu so správcom (príp. administrátorom) zboru poskytuje na konci každého roku vikariátu Rade CB písomné hodnotenie služby a osobnostného rozvoja vikára. Podobnú osobnú reflexiu má vikárovi poskytovať v priebehu jeho služby v zbore.
 • Staršovstvo spolu so správcom zboru na základe svojho poznania doporučuje (alebo nedoporučuje) Rade CB vikára na ordináciu.
 • Písomné doporučenie staršovstva (Návrh staršovstva na ordináciu za kazateľa Cirkvi bratskej), doručené Rade CB najneskôr 31.12., je podstatnou súčasťou ordinačného procesu a dôležitým podkladom pre rozhodovanie Rady CB i Konferencie CB. Má byť preto, pri zachovaní rešpektu k ľudskej osobnosti, pravdivé a realistické, má vyzdvihnúť vikárove silné stránky, ale nemá zamlčovať ani nevyzreté či negatívne rysy, ak sú relevantné. Starší majú vikára hodnotiť tak, ako by mal byť budúcim kazateľom ich zboru. 

 

[1] Vikárov už ordinovaných v inej denominácii sa týka iba tento 3. bod.

 

PDF prílohy: [Pravidlá pre ordinačnú prácu] [Návrh staršovstva na ordináciu kazateľa Cirkvi bratskej]
[Dotazník pre uchádzačov o ordináciu na kazateľa CB]