Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k homosexualite

  • Za jediný prijateľný spôsob sexuálneho spolužitia medzi dvomi ľuďmi považujeme heterosexuálny manželský zväzok.
  • Vo svojom pohľade na homosexualitu vychádzame z Biblie – Božieho slova (napr. Lv 18:22; R 1:26-27). Biblia tento spôsob správania odsudzuje ako hriech. Nejedná sa teda o akési „nariadenie," či „výmysel" cirkvi.
  • Rozlišujeme medzi homosexuálnou orientáciou a homosexuálnymi praktikami. Za hriech považujeme praktizovanie homosexuality, nie orientáciu.
  • Zároveň zdôrazňujeme, že Božie slovo nás vedie k láske ku všetkým ľuďom. Preto ľutujeme, že to bola a je i cirkev, ktorá homosexuálom niekedy ublížila a ubližuje.
  • Za prejav lásky však nepovažujeme populisticko-relativistický postoj, ktorý všetko schvaľuje. Preto ani v otázkach homosexuality nechceme relativizovať Božie slovo, hoci je naše stanovisko dnes v spoločnosti nepopulárne. Zároveň však zdôrazňujeme svoje želanie, aby cirkev bola otvorená všetkým ľuďom – vrátane homosexuálov - a aby všetci ľudia – vrátane homosexuálov – mohli v cirkvi nájsť prijatie. Prijatie ale neznamená bezbrehý súhlas.
  • Odmietame tzv. „jednoznačné vedecké tvrdenia," že homosexualita je iba vrodená. O tom, či niekto bude homosexuálom, síce môžu spolurozhodovať dedičné dispozície, ale aj mnoho ďalších kultúrnych, psychických, spoločenských a ďalších činiteľov.
  • Preto sme znepokojení vytváraním kultúrneho a spoločenského prostredia v našej spoločnosti, ktoré vytvára atmosféru, že homosexualita je normálny variant ľudského správania. Najmä mladým ľuďom, ktorí si tvoria svoj hodnotový systém, môže toto tvrdenie deformovať ich pohľad na sexualitu.
  • Sme znepokojení snahou uzákoniť homosexuálne zväzky ako rovnocenné so zväzkami heterosexuálnymi.
  • Oceňujeme a povzbudzujeme tých homosexuálnych kresťanov, ktorí sa z dôvodu vernosti evanjeliu rozhodli pre celibát.

Pôvodne uverejnené v časopise Brána, 2/2006, s. 9.

VERZIA V PDF