Odporúčané české a slovenské knihy

Poznámka: Zoznam pozostáva len z evanjelikálnej literatúry a obsahuje iba základné príručky, ktoré by nemali chýbať v knižnici žiadneho duchovného pracovníka.

Biblické

Študijná Biblia; Slovenský ekumenický preklad. Bratislava: Porta libri, 2015.
Bartholomew, C. a Goheen, M. Na divadelní scéně dějin. Praha: Luxpress, 2013, 258 s.
Beynon, N. a Sach, A. Poďme hlbšie; Ako odhaliť poklady skryté v Biblii. Bratislava: Porta libri, 2012, 193 s. ISBN 978-80-89067-72-5
Douglas, J. D. et al., Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996, ISBN 80-85495-65-1
Fee, G. a Stuart, D., Jak číst Bibli s porozuměním, Praha: Návrat domů, 1997, 234 s. ISBN 80-85495-66-X
Henžel, J., Letom biblickým svetom, Levice: Cirkev bratská, 2003, ISBN 80-968923-2-0
Kaiser, W. C. Směřujeme k exegetické teologii; Biblická exegeze pro kázání a vyučování. Didasko, 2017

Stará zmluva

Hanes, P., Úvod do Starej zmluvy, Banská Bystrica: ZEC. 2001, ISBN 80-88945-52-6
Longman, T. a Dillard, R., Úvod do Starého zákona, Praha: Návrat domů, ISBN 80-7255-078-0
Wiseman, P.J., Vznik knihy Genesis, Havířov: JAMI

Nová zmluva

Bruce, F. F., Věrohodnost Nového zákona, Praha: Návrat domů, ISBN 80-85495-05-8
Carson, D. A. a Moo, D. J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008, 800 s. ISBN: 8072551655
Fazekaš, Ľ., Úvod do Novej zmluvy,
Hörster, G., Úvod do Nového zákona, Praha: Oliva, 1994, ISBN 80-85942-04-6
Ladd. G. L., Teologie Nového zákona, Praha: ETS, 2003

Výklady (podľa poradia kníh) SZ

Fazekaš, Ľ., „Kozmetický" kozmos (Genesis 1-11), Banská Bystrica: ZEC, 2000, ISBN 80-88945-28-3
Fazekaš, Ľ., Ľudskí ľudia, Praotcovia viery (Genesis 12-50), Banská Bystrica: ZEC, 2001, ISBN 80-88945-38-0
Betina, R. Príbeh lásky (Kniha Rút). Banská Bystrica: P. Finďo, 2016, ISBN 978- 80-972449-0-3
Fazekaš, Ľ., Charizma a inštitúcia (1. Samuelova 1-15), Banská Bystrica: ZEC, 2000, ISBN 80-88945-16-X
Baldwinová, J., Kniha Daniel, Bratislava: Porta libri, 2004
Betina, R., Malá kniha o veľkom Bohu (Jonáš). 62 s. ISBN 978-80-968358-7-4

Výklady (podľa poradia kníh) NZ

Lloyd-Jones, M., Úvahy o Kázni na hore, Bratislava: Vesna, 1990, ISBN 80-85128-55-1
Stott, J., Kázání na hoře, Praha: Návrat domů
Fazekaš, Ľ., Syn človeka (Evanjelium podľa Marka), Banská Bystrica: ZEC, 2000
Gooding, D., Lukášovo evangelium, Praha: Návrat domů, ISBN 80-85495-04-X
Boor, V. de, Evangelium podle Jana, 2 zv. Praha: UCN, 1984
Evanjelium podľa Jána; Biblické štúdium pre malú skupinu, Levice: Ježiš pre každého, 2013, 262 s. ISBN 978-80-970868-2-4
Stott, J., Zápas mladé církve (Skutky), Praha: Návrat domů, 1999, ISBN 80-7255-009-8
Fazekaš, Ľ., Dobrá správa o záchrane (List Rimanom), Banská Bystrica: ZEC, 1998, ISBN 80-88945-04-6
Fazekaš, Ľ., Charizmatici apoštolskej doby (Prvý list Korinťanom), Banská Bystrica: ZEC, 2001, ISBN 80-88945-41-0
Stott, J., Galatským, Praha: Návrat domů, 1993, ISBN 80-85495-21-X
Fazekaš, Ľ., Kristovo telo (List Efažanom), Banská Bystrica: ZEC, 2000, ISBN 80-88945-23-2
Stott, J., Efežanom, Praha: Návrat domů, 1992, ISBN 80-85495-07-4
Stott, J., 2. Timotejovi, Praha: Návrat domů, 1992, ISBN 80-8495-08-2
Jackman, D., Janovy dopisy, Praha: Návrat domů, 1993, ISBN 80-8495-20-1
Stott, J., Janovy listy, Bratislava: Porta libry, 2005
Spilsbury, P., Trůn, Beránek a Drak (Zjavenie), Praha: Návrat domů, 2005, ISBN 80-7255-111-6

Dejiny

Hanes, P., Dejiny kresťanstva, Banská Bystrica: ZEC, 1998, ISBN 80-88945-01-1
Jech, M., Pátrání po církvi; Pokus o teologickou reflexi církevních dějin. Praha: Návrat domů, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7255-221-4
McGrath, A. Dějiny křesťanství. Praha: Volvox Globator, 2014, 600 s. ISBN 9788075110817 
Lane, T., Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů
North, J. B., Dějiny církve od Letnic k dnešku, Praha: Návrat domů, 2001, ISBN 80-7255-029-2
Reeves, M. a Chester, T., Na Reformácii stále záleží. Bratislava: ReFormatio, 2017, ISBN 978-80-8156-097-2

Dogmatika

Boice, J., Základy učení křesťanského, Praha: Návrat domů, 1999, ISBN 80-7255-005-5
Bruce, M., Skúmanie pravdy, Praha: Návrat domů, 1992, ISBN 80-85495-10-4
Ferguson, S. B., Kresťanský život, Bratislava: Porta libri, 2002, ISBN 80-89067-03-4
Frame, J. M. Spása je u Hospodina; Úvod do systematickej teológie. Bratislava: ReFormatio, 2017, ISBN 978-80-8156-101-6
MacLeod, D. Svätá Trojica, Bratislava: Porta libri, 2001
Packer, J. I., Choďme Duchem, Praha: Návrat domů, 1999, ISBN 80-7255-004-7
Packer, J. I., Poznanie Boha, Praha: Návrat domů, 1992, ISBN 80-85495-09-0
Stott, J., Kristův kříž, Bratislava: Porta libri

Etika

Fazekaš, Ľ., Svätí v civile: Kapitoly z kresťanskej principiálnej etiky, Banská Bystrica: ZEC, 1998
Fazekaš, Ľ., Ako žiť: Kresťanská etika životných hodnôt a ľudských spoločenstiev, Bratislava: ECM, 1994, ISBN 80-85733-23-4
Henžel, J., Prečo a ako milovať; Úvod do evanjelikálnej etiky. Bratislava: ReFormatio, 2017. ISBN 978-80-8156-091-0

Život a služba

Chester, T. Evanjelium v centre manželstva. Bratislava: ReFormatio, 2016. ISBN 978-80-8156-069-9
Moll, E, a Chester, T. Evanjelium v centre rodiny. Bratislava: ReFormatio, 2016. ISBN 978-80-8156-079-8
Keller, T., Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: SEV, 2017. ISBN 978-80-88863-79-3
Keller, T., Modlitba; Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem. Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-251-0
Timmis, S. a Chester, T. Úplná cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2017, ISBN 978-80-8156-092-7

Misia a evanjelizácia

Bosch, D. J., Dynamika kresťanskej misie 3 zv. Praha: SCMS, 2010. ISBN 978-80-903986-3-4
Coleman, R., Mistrův plán spasení, Praha: Návrat domů
Geisler, N., Geisler, D. Evanjelizácia rozhovorom: Ako počúvať a hovoriť, aby nás druhí počuli. Martin: Biblická škola, 2013. ISBN 978-80-971296-2-0
Miller, J. C., Otevřete, prosím, Praha: Oliva, 1977, ISBN 80-85942-27-5
Packer, J. I, Evangelizace a Boží svrchovanost, Praha: Návrat domů
Pollard, N., Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom. Bratislava: Slovenské evanjelizačné stredisko, 2008, 199 s. ISBN 978-80-88863-45-8
Reifler, H. U., Kresťanská misia na prelome tisícročí: Úvod do misiológie. Levice: Ježiš pre každého, 1998, ISBN 80901142-7-X
Senior, D. a Stuhlmueller, C., Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002, ISBN 80-968159-2-X