Dotazník Evanjelizačno - misijného odboru CB

Podklad pre rozhovory na staršovstvách.
Prosíme o vyplnenie a zaslanie na uvedené adresy
[dotazník - .doc - 51kB]