Vyhlásenie Rady Cirkvi bratskej k nástupu politického extrémizmu

Cirkev bratská ako spoločenstvo kresťanov, hlásiace sa k duchovnému odkazu Jána Ámosa Komenského, vyjadruje hlboké znepokojenie a obavy zo vzrastajúcich prejavov extrémizmu na Slovensku, ktoré vyvrcholili zvolením Ľudovej strany Naše Slovensko do Národnej rady Slovenskej republiky.

Jej predseda Marián Kotleba i viacerí poslanci programovo hlásajú svoje sympatie s nacistickou ideológiou a politickou praxou prvého Slovenského štátu, čo považujeme za priame ohrozenie našej demokracie. Prítomnosť tejto strany v parlamente, žiaľ, poskytuje legitimitu politickým ideám, ktoré sú s demokraciou nezlučiteľné a vedú k nespravodlivosti, bezpráviu a tyranii.

Znepokojuje nás, že strana Mariána Kotlebu vystupuje v mene kresťanstva. Svoju silu a vplyv čerpá z obdivu k prvému Slovenskému štátu. Práve v ňom vidí vzor kresťanskej spoločnosti, no s ignorovaním tragických negatív tohto obdobia. Prvý Slovenský štát vznikol a existoval ako chránenec a spojenec hitlerovského Nemecka. Zaviedol smutne známe protižidovské zákony a organizoval deportácie občanov židovského a rómskeho pôvodu do pracovných táborov, ktoré sa im stali miestom smrti. Zakázal niektoré kresťanské cirkvi a spoločenstvá. V mene „kresťanskej lásky“ sa hlásala povinnosť odstrániť tých, ktorí boli  (slovami prezidenta Jozefa Tisu) označení za „škodcov Slovenského národa“. Vtedy to boli občania židovskej i rómskej národnosti, dnes by na zozname zrejme nechýbali ani utečenci a moslimovia. Takto pochopená „kresťanská láska“ je priamym opakom toho, čo hlásal Ježiš, ako ho poznáme z evanjelií. On svojich nasledovníkov nabádal, aby milovali všetkých ľudí bez rozdielu kultúry, rasy, náboženstva či národnosti. Požadoval postoj lásky i k tým, ktorí sa prejavujú ako nepriatelia.

Mnohí politici pred voľbami – v snahe získať čo najširšiu voličskú podporu – podnecovali medzi ľuďmi strach z migračnej krízy. Vo verejnosti sa vytvoril obraz utečenca, nepriateľa, moslima – teroristu. Zároveň dlhodobo neriešené sociálne otázky, týkajúce sa životnej úrovne rómskych komunít, situácia v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a slabou infraštruktúrou, nízka vymožiteľnosť práva, ktorá vyvoláva nedôveru v právny štát, korupcia a arogancia politicky a ekonomicky silných ľudí a skupín vedú mnohých k tomu, že na zložité otázky hľadajú v ťaživej situácii jednoduché odpovede. Školstvo, odsunuté na okraj reálneho záujmu spoločnosti, v podstate ponechalo mladú generáciu bez kritického a správne hodnotovo ukotveného pohľadu na minulosť aj prítomnosť. Takáto atmosféra vytvorila priaznivé podmienky pre vznik a rast neonacistického myslenia a nesie svoj diel zodpovednosti za volebný úspech strany ĽSNS.

Žijeme v období hlbokej krízy, čelíme globálnym aj lokálnym problémom, ktoré hrozia zjednodušenými a radikálnymi riešeniami. Žiaľ, podobné trendy možno pozorovať aj v iných krajinách Európy a nevyhli sa im ani v zámorí. Preto táto doba vyžaduje od autentických kresťanov, ktorí sú a chcú byť nasledovníkmi Ježiša Krista, zodpovednú angažovanosť. Je potrebné rozhodne sa postaviť a hovoriť jasné „nie“ tým, ktorí v mene Boha či v mene „národného kresťanstva“ šíria ideológiu nenávisti.

Považujeme za neprípustné, aby sa v našej krajine ktokoľvek obával o svoje demokratické a občianske práva len preto, že patrí k inej sociálnej skupine, rase, národnosti alebo etniku. Odmietame nebezpečný princíp kolektívnej viny a znevažujúce nálepkovanie akejkoľvek skupiny. Poučení tragickou historickou skúsenosťou minulého storočia sme si vedomí, že ak zmenou negatívnych životných reálií a pozdvihnutím politickej aj občianskej kultúry vo všetkých dôležitých sférach našej spoločnosti nezabránime týmto fašizujúcim prejavom, ktokoľvek z nás a našich blízkych sa môže stať neprijateľnou, odmietanou a ohrozenou skupinou.

Preto by sme privítali väčšiu spoločenskú, politickú aj ekonomickú podporu aj kresťanských aktivít, ktoré cirkvi dlhodobo a obetavo konajú napríklad v rómskych komunitách. Zároveň chceme ponúknuť svoje skúsenosti a spoluprácu pri zavádzaní koncepčných politík pre rovnomernejšie zlepšovanie života všetkých občanov našej krajiny. Vyzývame poslancov parlamentu a vládu, ktorým sme zverili demokratické spravovanie našej krajiny, aby nerezignovali na svoju službu verejnosti a na zodpovednosť, ktorú prijali.

Rada Cirkvi bratskej povzbudzuje všetkých občanov, aby sa nebáli konať dobro, aby statočne chránili bezbranných, aby vynaliezavo pomáhali slabým, lebo pravá láska je silnejšia než strach.

V Bratislave 18. apríla 2016