Výzva k činu

Valné zhromaždenie Európskej Evanjelickej aliancie, Nemecko, 8. októbra 2015

V dejinách boli masové sťahovania ľudí v rámci Európy, mimo Európu aj krížom cez ňu. Dôsledkom boli invázie a konflikty, predsudky a prenasledovania, zmeny hraníc a zlievanie kultúr. Súčasná utečenecká kríza je pre mnohých hrozivá. Dodržiavanie zákonov sa odsúva, krajiny sú preťažené a etnická a náboženská tvár krajín sa neodvratne a navždy mení. Mnohí politickí vodcovia obavy zväčšujú miesto toho, aby ich zmenšovali.

 

Členovia Európskej Evanjelickej aliancie sa však tešia zo spontánnych prejavov štedrosti mnohých bežných občanov v reakcii na zúfalé potreby. Sme hrdí na nespočetné množstvom bratov a sestier, ktorí sa zapojili do tohto úsilia cirkví, nevládnych organizácií a rôznych partnerstiev. Na záver nášho valného zhromaždenia s názvom „Od exklúzie k inklúzii“ nabádame evanjelikálne spoločenstvo objať cudzincov, či už sú to cudzinci, ktorí práve prišli zvonku Európy alebo „cudzincov“ inej národnosti, kultúry alebo náboženstva, ktorí už roky žijú v našej blízkosti.

Preto

Motivovaní a nútení láskou Krista voči nám a voči každej ľudskej bytosti a nezaslúženou milosťou, ktorú nám a všetkým ľuďom preukazuje.

Uvedomujúc si, že sme cudzincami v tomto svete a usvedčení opakovanými biblickými príkazmi vítať a žehnať siroty, vdovy a cudzincov bez ohľadu na okolnosti.

Zaväzujeme sa a povzbudzujeme iných evanjelikálov vykročiť zo svojej zóny komfortu:

Dovoľme Svätému Duchu skúmať a meniť naše srdce a naše kresťanské konanie tak, aby nás očistil od každého strachu a predsudku voči tým, ktorých vnímame ako odlišných.

Oslavujme kultúrnu rôznosť jedného Tela Kristovho, ale nezamieňajme našu kultúrnu identitu s podstatnými teologickými zásadami, aby sme mohli slobodne pracovať, uctievať a svedčiť s kresťanmi iných kultúr. Vopred sa tešíme, že budeme ľudom z každého kmeňa a jazyka, ktorý bude uctievať Boha v jeho prítomnosti. Preto sa radujeme, keď je miestna cirkev multikultúrna a oslavujúca svoju kultúrnu mnohorakosť.

Modlime sa za všetkých, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Pamätajme pri tom najmä na našich bratov a sestry v Kristovi. Modlime sa za ochranu starostlivosť pre tých, ktorí zostávajú v nebezpečenstve v krajinách svojho pôvodu, najmä na Strednom Východe. Modlime sa za pokoj a spoločenskú súdržnosť v našich krajinách a za ich politických predstaviteľov. Modlime sa za Kristovo Telo, aby nám Pán dal lásku, múdrosť a odvahu ponúkať Jeho lásku.

Buďme príkladom milosti a nádeje uprostred krízy. Vyzývame evanjelikálnych kresťanov, aby finančne podporovali humanitárnu prácu, ktorá sa koná v krajinách pôvodu. V našich regiónoch vyzývame kresťanov zdieľať Kristovu lásku slovom a skutkom štedrými darmi v partnerstve s inými, ktorí slúžia tým, čo prichádzajú do našich krajín. Považujeme sa za súčasť úsilia úradov, občianskej spoločnosti a náboženských spoločností.

Buďme tvorcami pokoja. Nie sme naivní k obrovským sociálnym, politickým a ekonomickým ťažkostiam, ktoré stoja pred nami. Požadujeme politické riešenie konfliktov, ktoré spôsobujú súčasný exodus. Sme pevne proti politike strachu a za politiku milosti.

Buďme dobrými susedmi každému. Utečenci potrebujú pomoc nato, aby sa cítili doma v našej spoločnosti. Naše krajiny sú však už aj teraz zložené z rôznych kultúr, národností a náboženstiev. Zaväzujeme sa k partnerstvám s kresťanmi všetkých tradícií, aby sme sa priatelili, tvorili spoločenstvo a boli svedectvom všetkým.

Preložil Ján Henžel

http://www.europeanea.org/index.php/a-call-to-action-to-the-evangelical-community-across-europe/#respond