Stanovisko Rady Cirkvi bratskej v SR k Národnému pochodu za život

Naším presvedčením je, že kresťania jednotlivo aj ako komunity majú zodpovednosť za ochranu života človeka od počatia po prirodzenú smrť, za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, za rodinu založenú na manželstve muža a ženy a za všeobecné blaho.

Pri plnom vedomí a s ľútosťou nad nedokonalosťou, zlyhaniami a chybami kresťanov, kresťanských inštitúcií a komunít chceme verne pokračovať v našom poslaní, ktoré nám zveril Boh, aby sme usilovali a chránili dobro pre všetkých ľudí, stvorených na Boží obraz. V našom postoji sa opierame o pravdu zakotvenú v Písme svätom, v ľudskom rozume (ktorý považujeme za Boží dar) a v samotnej ľudskej prirodzenosti človeka.

Máme zodpovednosť za slabých a zraniteľných, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sami brániť. Znepokojuje nás, že v našej spoločnosti narastá tendencia, pri ktorej sú ohrozované životy nenarodených, postihnutých a starých ľudí; že k bolestiam manželstva zapríčineným násilím, promiskuitou, neverou a rozvodmi sa pridáva snaha o jeho redefiníciu podľa módnych ideológií; že do základného a nenahraditeľného práva rodičov na výchovu svojich detí čoraz viac zasahujú neosobné inštitúcie a záujmy.

Tento náš postoj nestačí prejavovať len v súkromí, ale chceme ho aj verejne vyznávať a oslovovať spoločnosť a najmä tých, ktorým je dočasne zverená správa vecí verejných, aby napĺňali základnú zodpovednosť každej vlády: chrániť slabých, zraniteľných a bezbranných proti násilným útokom a to bez zvýhodňovania, zaujatosti alebo diskriminácie. Chceme tak robiť jasne a odvážne, ale bez pohŕdania inými názormi a bez znevažovania ich reprezentantov.

Rada Cirkvi bratskej vyzýva svojich členov, aby sa oboznámili s misiou, posolstvom a Manifestom národného pochodu za život a povzbudzuje k aktívnej účasti na Národnom pochode za život 20. septembra 2015 v Bratislave.

 

Ing. Štefan Evin
Predseda Rady Cirkvi bratskej v SR