Pastiersky list predsedu Rady CB

Milé sestry a bratia,
Pozdravujem Vás v tomto predvianočnom, adventnom období, keď si pripomíname príchod nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ale zároveň aj očakávame jeho druhý príchod v sláve, keď dovŕši dejiny svojej spásy. V ňom sa totiž plnia a splnia Božie sľuby, ktoré nám dal prostredníctvom svojich hovorcov (prorokov): Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina – sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom (Jer 29:11-13).
Všetko to, na čo sa Boží ľud po stáročia díval dopredu, lebo to boli sľuby, sa splnilo a my sa na to dívame späť ako na dejiny. Teda takmer všetko sa splnilo, lebo v tejto veľkej Božej kozmickej dráme príde ešte záverečná scéna: Vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami (1Tes 4:16-18). Očakávanie tejto záverečnej scény nás povzbudzuje k aktívnej službe lásky voči nášmu Pánovi aj voči našim blížnym a k vytrvalosti napriek všetkým prekážkam, aj našim vlastným zlyhaniam.
Bezprostredný dôvod, pre ktorý sa na Vás teraz obraciam, je to, aby som sa pripojil k výzve Volebnej komisie, ktorá pripravuje voľby našej novej Rady v máji budúceho roku. Prvou etapou, ktorá trvá do 12. decembra, je to, aby staršovstvá zborov, správcovia zborov, členovia Rady a celocirkevní pracovníci poslali svojich nominantov do funkcie predsedu, tajomníka a členov Rady. Potrebné administratívne kroky sa uskutočnia, veď sme ich už urobili veľakrát. Neúspešné voľby v roku 2012 nám však jasne ukazujú, že potrebujeme viac, ako dôkladne premyslený volebný poriadok.
Pripájam sa preto k apoštolskej výzve našej Volebnej komisie, aby sme vyhliadli spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu (Sk 6:3). Zatiaľ, čo spomínaní duchovní pastieri sa modlia a nominujú kandidátov, vyzývam všetkých Vás, aby ste na svojich osobných, rodinných a skupinových modlitbách prosili za Božiu múdrosť pre tých, ktorí „vyhliadajú“ a za Božie uistenie pre tých, ktorí budú „vyhliadnutí.“ Zároveň prosím, aby sa v nedeľu 8. decembra konali na všetkých spoločných bohoslužbách  modlitby za novú Radu, ktorá má podobnú funkciu na celocirkevnej úrovni, akú má staršovstvo na zborovej úrovni.
Amen, príď, Pane Ježišu (Zj 22:20)!
Prajem Vám pokojné adventné obdobie a nevýslovnú radosť z daru Božieho Syna!
S láskou Váš

Ján Henžel
Predseda RCB