Výberové konanie na pozíciu riaditeľ kancelárie Rady Cirkvi bratskej

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 Rada Cirkvi bratskej na vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 • Riaditeľ kancelárie Rady Cirkvi bratskej

Jeho hlavná činnosť je definovaná v Poriadku Cirkvi bratskej , článok 69

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie

 • Člen Cirkvi bratskej, obrátený kresťan, bezúhonnosť

 • znalosť problematiky hospodárenia na manažérskej úrovni

 • znalosť základných dokumentov Cirkvi bratskej

 • znalosť legislatívy v oblasti cirkevných väzieb

 • ovládanie Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook )

 • jazykové znalosti – minimálne jeden cudzí jazyk slovom a písmom

 

Osobné predpoklady:

 • túžba slúžiť Bohu spravovaním záležitostí cirkvi

 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

 • vek nad 30 rokov

 

Ďalšie požiadavky – sú výhodou

 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,

 • znalosť účtovníctva

 • Internet, Soc. siete

 • skúsenosti v staršovstve zboru

 • skúsenosti s prácou v Rade CB

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,

 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi so stručným popisom pracovných činností,

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

 • motivačný list

 

 

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi poštou najneskôr do 15.1.2014

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Rada si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Vzory príloh, prípadné ďalšie informácie uchádzačom

podá tajomník Rady Cirkvi bratskej

 

Za Radu Cirkvi bratskej

 

Ivan Markuš