výberové konanie na miesto riaditeľa Cirkevnej základnej školy - Narnia v Bratislave

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Cirkev bratská v Slovenskej republike

ako zriaďovateľ

Cirkevnej základnej školy - Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava

na základe ustanovenia § 4, ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a v súlade so štatútom školy

vyhlasuje výberové konanie na miesto

riaditeľa Cirkevnej základnej školy - Narnia v Bratislave

A. Kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, v znení neskorších prepisov

 • absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • morálna bezúhonnosť

B. Osobnostné kritériá na uchádzačov:

 • Znalosť a praktické skúseností z realizácie vzdelávacích a výchovných činností zodpovedajúce vízii a misii Cirkevnej základnej školy Narnia v oblasti vzdelávania a výchovy.

 • Základné znalosti cirkevných dokumentov - Ústava a Zásady Cirkvi bratskej, ako aj ďalších v oblasti ekumenickej kresťanskej výchovy a dôrazov nadväzujúcich najmä na odkaz diela Jana Amosa Komenského.

 • Praktizujúci veriaci kresťan patriaci do niektorej kresťanskej cirkvi.

 • Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni Certificate in Advance English (Certificate CAE) – C1, alebo podobnej.

 • Schopnosť viesť tím učiteľov a zamestnancov školy, komunikovať s rodičovskou komunitou, konštruktívne spolupracovať so zriaďovateľom a orgánmi školy a komunikovať s verejnosťou.

 • Návrh koncepcie rozvoja školy.

C. Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis

 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností

 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii (možno doložiť na výberovom konaní)

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možno doložiť na výberovom konaní)

Uchádzači doručia písomné prihlášky do 11. júna 2013 na adresu Mgr. Daniel Bútora, poverený zástupca zriaďovateľa školy, Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava.

Výberovou komisiou na výberové konanie je rada školy.

Vaše osobné údaje, ktoré nám vo svojich materiáloch poskytnete, považujeme za dôverné, v zmysle zákona NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Bratislave 20.5.2013