O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2017

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 3. apríla v Banskej Bystrici. Spoločné modlitby uviedol brat kazateľ Slavomír Poloha.
  • Rada zobrala na vedomie informáciu, že predsedom Ekumenickej rady cirkvi je po voľbách Miloš Klátik (generálny biskup ECAV) a podpredsedom László Fazekas (biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi); predsedom Evanjelickej aliancie je po voľbách Ľubomír Vyhnánek (Kresťanské zbory) a podpredsedom Ján Kerekréty (ECAV).
  • S radosťou zobrala na vedomie dobré hodnotenie doterajšej služby vikára Mareka Tomašoviča na stanici v Trnave.
  • Schválila Metodický pokyn pre prípravu a schvaľovanie študijných pobytov v zahraničí.
  • Rozhodla o zmene pracovnej zmluvy s Bohuslavou Havrilovou na dobu neurčitú. Sestra pôsobí ako diakon v rómskej komunite vo Vítkovciach.
  • Rozhodla, že predloží konferencii 2017 návrh na zriadenie misijného zboru CB v Trnave.
  • Poverila vizitáciou samostatnej kazateľskej stanice (príp. misijného zboru) v Trnave predsedu Rady a Tomáša Henžela.
  • Rada pomôže spoločenstvu Mozaika v Košiciach pri hľadaní adoptívneho zboru.
  • Poverila predsedu Rady, prípadne tajomníka Rady vedením hlasovania o zotrvaní kazateľa Bohdana Roháčka v zbore Michalovce.
  • Mala rozhovor s predsedom PLANt.sk (odbor pre zakladanie zborov ) bratom Tomášom Grulichom a podpredsedom Tomášom Henželom. Rada počíta s tým, že brat Tomáš Henžel prevezme funkciu predsedu PLANt.sk po ukončení práce Tomáša Grulicha koncom roka 2017.
  • Uložila predsedovi Rady komunikovať o študijnom voľne kazateľov s kazateľmi a staršovstvami. Tejto otázke je potrebné venovať pozornosť aj pri vizitáciách.
  • Rada poskytne Hudobnému múzeu kontakty pre jeho zámer dokumentovať cirkevnú hudbu a aktivity cirkevných speváckych zborov.
  • Rada sa v užšej zostave  stretne so žilinským staršovstvom dňa 15.5.2017 k rozhovoru o nehnuteľnosti v Dolnom Kubíne.